Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

thông báo kết luận giao ban quý I /2018

02/04/2018 01:19 214 lượt xem

THÔNG BÁO Kết luận của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã, tại hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM quý I năm 2018

 

Chiều ngày 20-3-2018, tại hội trường UBND xã, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) xã tổ chức hội nghị giao ban BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM quý I năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có 17/25 đồng chí thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM xã (Vắng các đồng chí: Hà Đức Dùng, Lù Thị Huế, Vi Thị Vinh, Trần Vũ Thuật, Hoàng Thị Huyền, Tháng A Chức, Nông Văn Hải, Tháng A Dậu có lý do).

Sau khi nghe đồng chí Thư ký Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã, thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018 và các ý kiến phát biểu thảo luận, đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo, kết luận giao nhiệm vụ:

I- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong quý I năm 2017, Ban chỉ đạo đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Tổ chức phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với ký kết thi đua triển khai các nhiệm vụ xã ký kết với huyện để cụ thể hóa các ngành, các thôn làm cơ sở để đăng ký triển khai. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện chương trình đóng góp ngày công, tiền mặt và thực hiện các nội dung tu sửa nhà ở, làm nhà vệ sinh, xây bể nước, đổ bê tông đường vào hộ gia đình….

Tuy nhiên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các tiêu chí, cũng như các chỉ tiêu ký kết giữa giữa xã với huyện, thôn với xã còn chưa được các ngành, các thôn cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ từng tháng, từng quý, đối tượng cụ thể làm ở đâu, chưa có chủ thể thực hiện; trong thực hiện các nội dung chỉ tiêu, cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu làm trước do vậy việc thực hiện chưa trở thành phong trào thường xuyên, liên tục.

II- NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018

1- Nhiệm vụ chung

Trên cơ sở Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 08-02-2018 của BCĐ xã, cũng như nhiệm vụ phải thực hiện trong xây dựng nông thôn mới; các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, trong đó đối tượng gương mẫu tham gia thực hiện các nội dung đã ký kết trước hết phải là cán bộ, đảng viên xã, thôn. Tổ chức triển khai các nội dung đã ký kết trong năm 2018 theo từng nội dung được phụ trách, đề xuất, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; vận động nhân dân tiếp tục hướng ứng tham gia đóng góp công sức, tiền để xây dựng các công trình (Đặc biệt đối với các thôn đăng ký làm đường bê tông năm 2018 Khâu Nhịu, Đông Mơ, Bản Uốc, Nà Pà, Bản Lò khi được cấp trên phê duyệt để triển khai thực hiện). Tiếp tục thực hiện tu sửa nhà cửa, di dời chuồng trại, làm nhà vệ sinh, bể nước, nhà tắm….tham gia thực hiện vay vốn theo Nghị quyết 209, 86, thụ tinh nhân tạo, trồng và chăm sóc loại cây trồng như chè, hồng không hạt, trồng rừng….; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Đại hội Đảng bộ xã khóa IV.

Định kỳ các thành viên BCĐ, các thôn báo cáo kết quả về BCĐ trước ngày 15 hằng tháng.

2- Nhiệm vụ cụ thể

2.1- Giao đồng chí Nông Văn Toàn, Công chức địa chính xây dựng, thành viên BCĐ

- Tham mưu bổ sung quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và được tổ chức theo quy hoạch, xong trước ngày 30-3-2018.

- Tham mưu rà soát thực trạng các hộ trên địa bàn xã sử dụng điện thường xuyên, an toàn theo quy định, xong trước ngày 15-4-2018.

Trên cơ sở đó đối với các hộ sử dụng điện chưa an toàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo cuối năm có trên 95% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn theo quy định.

- Hoàn thành việc thu tiền các hộ gia đình, các tổ chức ở khu trung tâm xã đóng góp thực hiện điện thắp sáng khu Trung tâm xã, xong trước ngày 15-4-2018.

- Triển khai công tác xử lý thu gom rác thải khu Trung tâm xã, khu trung tâm các thôn, triển khai cho các hộ gia đình thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt, mỗi hộ gia đình phải có hố chứa rác thải; triển khai cho các hộ gia đình khu Trung tâm xã, các thôn ký kết việc thu gom rác thải, xong trước ngày 30-4-2018.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch định kỳ (một quý 02 lần) huy động, vận động nhân dân tham gia phát quang hành lang đường giao thông (Đường huyện, đường xã, đường thôn, đường hộ gia đình) không để cây che khuất tầm nhìn, vệ sinh phân trâu, bò trên mặt đường. Xong trước ngày 15-4-2018.

2.2- Giao đồng chí Đặng Văn Anh, Thư ký BCĐ

- Kể từ quý II trở đi khi xây dựng báo cáo cần bổ sung kết quả thực hiện các nội dung đã ký kết với huyện.

- Tham mưu triển khai các chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường (17.1; 17.2; 17.3; 17.4) trong đó quan tâm chỉ tiêu 17.1 (Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định) rà soát thực trạng số hộ sử dụng nước chưa hợp vệ sinh, trên cơ sở thực trạng đó xây dựng kế hoạch vận động các hộ tìm nguồn nước đảm bảo vệ sinh, phấn đấu hết quý I-2018, trên 90% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh.

- Tham mưu triển khai thực hiện xã hội hóa 01 công trình trong quý II-2018 gắn với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Đại hội Đảng bộ xã khóa IV.

2.3- Giao đồng chí Nùng Thị Sứ, Chủ tịch HLH Phụ nữ xã, thành viên BCĐ

- Tiêp tục triển khai giữ vững chỉ tiêu 17.5 trong tiêu chí môi trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hội viên phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Rà soát thực trạng các hộ đã đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch” theo dõi theo quy định, hằng năm có rà soát đánh giá cụ thể; lập danh sách các hộ đăng ký “5 không, 3 sạch” (16 hộ trở lên), xong trước ngày 30-3-2018 để triển khai, đánh giá kết quả các hộ thực hiện từ nay đến 30-11-2018.

- Triển khai các hội viên vay vốn trong đó quan tâm vốn vay khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ, trong tháng 4-2018 hoàn thành vốn vay khởi nghiệp.

2.4- Giao đồng chí Tháng Văn Lực, Chủ tịch HCCB xã, thành viên BCĐ

- Tham mưu triển khai thực hiện chỉ tiêu 17.6 trong tiêu chí môi trường. Rà soát thực trạng các hộ có 03 công trình (Nhà tiêu, nhà tắm, bể nước) đưa ra thời gian cụ thể đối với từng hộ thực hiện, thời gian xong trước ngày 30-3-2018. Triển khai hoàn thành từ nay đến hết tháng 11-2018.

- Triển khai thực hiện 16 hộ gia đình hội viên HCCB đạt tiêu chí “Hộ gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường”, đưa ra thời gian cụ thể từng hộ, hoàn thành đánh giá trong quý IV-2018.

2.5- Giao đồng chí Tháng A Năng, Chủ tịch HND xã, thành viên BCĐ

- Triển khai lập danh sách 32 hộ có chuồng trại chăn nuôi chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, đưa ra lộ trình thời gian thực hiện của từng hộ, xong trước ngày 30-3-2018.

- Phối hợp trong việc triển khai thực hiện phát triển gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thụ tinh nhân tạo, sản phẩm gà thiến.

2.6- Giao đồng chí Hoàng Thị Huyền, Trạm trưởng trạm y tế xã, thành viên BCĐ

- Triển khai chỉ tiêu 15.3 (Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi chiều cao theo tuổi) giảm 1% năm 2018.

- Triển khai tham mưu chỉ tiêu 17.8 (Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm).

2.7- Giao đồng chí Hoàng Văn Hạnh, Công chức địa chính nông nghiệp, thành viên BCĐ

- Tham mưu triển khai thực hiện chăm sóc diện tích 01 ha nghệ tại thôn Bó Mới gắn với tiêu thụ sản phẩm.

- Tham mưu triển khai phát triển gia trại gia súc, gia cầm, sản phẩm gà thiến, thụ tinh nhân tạo…….theo thời gian trong Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 08-02-2018.

2.8- Giao đồng chí Phan Duy Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng BCĐ

- Triển khai thực hiện thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm sở thích tại các thôn.

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm phục vụ phát triển nông nghiệp đang triển khai trên địa bàn xã.

2.9- Giao đồng chí Vùi Thị Duyên, Công chức Văn hóa-xã hội, thành viên BCĐ

- Triển khai các hộ gia đình, các đơn vị treo cờ Tổ quốc trong ngày lễ, tết, khu trung tâm xã 100% số hộ, các thôn đạt 70% số hộ trở lên.

- Tham mưu triển khai nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt (Tiêu chí số 8, 16).

2.10- Giao đồng chí Hà Đức Dùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Phó trưởng BCĐ

- Tham mưu triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát về các nội dung thực hiện nông thôn mới; kịp thời phản ánh khó khăn, tồn tại, kiến nghị của người dân thực hiện chương trình.

2.11- Giao đồng chí Nông Văn Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã, thành viên BCĐ

- Tham mưu triển khai thực hiện phương án trồng và sản xuất tinh bột nghệ trình huyện hỗ trợ kinh phí.

2.12- Các thành viên BCĐ khác

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và các chỉ tiêu được phân công theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ, ngày 11-6-2015 và Kế hoạch số 07-KH/BCĐ, ngày 15-02-2016 của BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Đông Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện định kỳ báo cáo hàng tháng, quý, năm về Thư ký BCĐ xây dựng nông thôn mới.

2.13- Giao Ban phát triển các thôn

- Phối hợp với các ngành triển khai vận động người dân tham gia thực hiện các nội dung đã ký kết với xã thực hiện trong năm 2018.

- Định kỳ báo cáo kết quả và phản ánh khó khăn, vướng mắc về BCĐ xã.

- Đối với các thôn Khâu Nhịu, Đông Mơ, Bản Uốc, Nà Pà, Bản Lò đăng ký làm đường bê tông năm 2018, vận động nhân dân tham gia san lấp mặt bằng khi nhà nước có hỗ trợ tiến hành đổ bê tông.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã tại hội nghị giao ban Chương trình NTM quý I năm 2018. Yêu cầu các thành viên BCĐ Chương trình xây dựng NTM xã, Trưởng ban phát triển các thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.


Tin khác