Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO

Công văn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa IV , nhiệm kỳ 2016 - 2021

04/06/2018 03:15 200 lượt xem

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG MINH Số: 14 /CV - HĐND¬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018 Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã

 

Kính gửi:  - Các vị Đại biểu HĐND xã khoá IV;

- Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận 16/16 thôn.

Hội đồng nhân dân xã Đông Minh khoá IV, tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm) dự kiến thời gian trước ngày 30 tháng 06 năm 2018.

Thường trực HĐND xã đề nghị các Đại biểu HĐND xã tiến hành tiếp xúc cử tri theo sự phân công của tổ trưởng tổ đại biểu để thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (có đề cương kèm theo).

2. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp.

3. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc ban hành, triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết HĐND xã tại kỳ họp thứ 4 của HĐND xã khóa IV.

4. Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị Tỉnh, huyện, xã.

5. Giải đáp, giải quyết những vấn đề trong khả năng, thẩm quyền của đại biểu.

6. Các vị đại biểu HĐND xã kết hợp TXCT báo cáo với cử tri đơn vị bầu ra mình về hoạt động trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND xã.

7. Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo các báo cáo số 131/BC-UBND, ngày 15/12/ 2017 của UBND xã về trả lời ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã năm 2017.

Nhận được công văn này, các tổ đại biểu HĐND xã họp phân công nhiệm vụ cho các tổ viên đến các thôn tiếp xúc cử tri, đảm bảo mỗi đại biểu có 02 cuộc tiếp xúc cử tri trở lên. Sau tiếp xúc cử tri đại biểu gửi phiếu phản ảnh kết quả tiếp xúc về Thường trực Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban MTTQ xã trước ngày 12 tháng 6 năm 2018, để tổng hợp báo cáo trình kỳ họp theo quy định.

Thường trực HĐND xã đề nghị các tổ đại biểu HĐND xã, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận các thôn phối hợp tạo điều kiện cho các đại biểu HĐND xã hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TTr. Đảng uỷ;

- TTr. HĐND - UBND xã;

- MTTQ xã;

- Lưu. VP.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Mùng Văn Phiên

ĐỀ CƯƠNG

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá IV

(Kèm theo công văn số: 14 /CV - HĐND,  ngày 31 tháng 5 năm 2018)

Căn cứ Điều 94 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; khoản 2 Điều 38, khoản 2 Điều 43 Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005.

Thực hiện công văn số:   /CV - HĐND, ngày   tháng 5 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá IV  nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hôm nay được ban công tác mặt trận, trưởng thôn .............................phối hợp tạo điều kiện, Tôi là:......................................... Đại biểu HĐND xã khoá IV đến tiếp xúc cử tri tại.......................................................... để thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá IV và Nghe ý kiến của cử tri đối với HĐND - UBND và các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã về việc ban hành, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND xã; về việc thực hiện các chế độ chính sách và pháp luật của nhà nước trên địa bàn xã; đồng thời tiếp thu các ý kiến, đề nghị chính đáng của cử tri đối với Tỉnh, Huyện và xã để tổng hợp phản ánh theo quy định. Giải đáp, giải thích cho cử tri những vấn đề mà trong tổ đại biểu nắm được.

Trước hết, tôi xin thông báo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021:

* Kỳ họp xem xét và thảo luận các văn bản sau:

I. Xem xét các báo cáo và tờ trình của UBND xã.

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.  

2. Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách xã 6 tháng năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

3. Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2017.

4. Báo cáo công tác tiếp dân và kết quả giải quyết, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

5. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa IV.

6. Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2017.

II. Nghe báo cáo, tờ trình của Thường trực và 2 ban của HĐND xã.

1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 đến trước kỳ họp thứ 5.

3. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND xã về kết quả thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5 của HĐND xã.

4. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã về kết quả thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5 HĐND xã.

5. Tờ trình về phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019.

III. Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ xã.

- Ủy ban MTTQVN xã thông báo về việc MTTQVN xã Đông Minh tham gia xây dựng củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQVN, các  đoàn thể xã đối với HĐND - UBND xã.

IV. Kỳ họp thảo luận, thông qua các dự thảo Nghị quyết.

1. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018;

2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2017.

3. Nghị quyết về phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019.

Vừa rồi tôi đã thông báo với các bậc cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa IV. Cảm ơn các bậc cử tri đã quan tâm theo dõi.

Sau đây mời các cử tri cho ý kiến về những vẫn đề mà tôi đã nêu từ đầu gồm:

- Ý kiến đối với nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5;

- Ý kiến về việc ban hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND xã;

- Ý kiến về việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước;

- Ý kiến về hoạt động của đại biểu trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND xã.

Ngoài ra đề nghị cử tri cũng cần mạnh dạn nêu những vẫn đề mà mình thấy bức xúc để các cấp có thẩm quyền biết và có biện pháp giải quyết kịp thời./.

------------------------------------------


Tin khác